پادشاهی هرمزد دوازده سال بود

پادشاهی هرمزد دوازده سال بود