شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
پادشاهی هرمزد دوازده سال بود

پادشاهی هرمزد دوازده سال بود