پادشاهی همای چهرزاد سی و دو سال بود

پادشاهی همای چهرزاد سی و دو سال بود