شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
پادشاهی همای چهرزاد سی و دو سال بود

پادشاهی همای چهرزاد سی و دو سال بود