پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود