شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
پادشاهی قباد چهل و سه سال بود

پادشاهی قباد چهل و سه سال بود