پادشاهی قباد چهل و سه سال بود

پادشاهی قباد چهل و سه سال بود