پادشاهی دارای داراب چهارده سال بود

پادشاهی دارای داراب چهارده سال بود