شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
پادشاهی دارای داراب چهارده سال بود

پادشاهی دارای داراب چهارده سال بود