پادشاهی داراب دوازده سال بود

پادشاهی داراب دوازده سال بود