شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
پادشاهی داراب دوازده سال بود

پادشاهی داراب دوازده سال بود