پادشاهی بهرام نوزده سال بود

پادشاهی بهرام نوزده سال بود