شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
پادشاهی بهرام نوزده سال بود

پادشاهی بهرام نوزده سال بود