شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
پادشاهی بهمن اسفندیار صد و دوازده سال بود

پادشاهی بهمن اسفندیار صد و دوازده سال بود