شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
مذمت مگس (ذوبحرین)

مذمت مگس (ذوبحرین)