باب هفتم: در بیان آنكه آنچه نه قدم است همه محو عدم است

باب هفتم: در بیان آنكه آنچه نه قدم است همه محو عدم است