شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باب پنجم: در بیان توحید به زبان تفرید

باب پنجم: در بیان توحید به زبان تفرید