شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باب چهل و چهارم: در قلندریات و خمریات

باب چهل و چهارم: در قلندریات و خمریات