شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باب چهل و سوم: در صفت دردمندی عاشق

باب چهل و سوم: در صفت دردمندی عاشق