باب چهل و سوم: در صفت دردمندی عاشق

باب چهل و سوم: در صفت دردمندی عاشق