شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باب چهل و یكم: در صفت بیچارگی عاشق

باب چهل و یكم: در صفت بیچارگی عاشق