شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باب چهارم: در معانی كه تعلّق به توحید دارد

باب چهارم: در معانی كه تعلّق به توحید دارد