شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باب سی و نهم: در صفتِ میان و قدِ معشوق

باب سی و نهم: در صفتِ میان و قدِ معشوق