شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باب سی و هفتم: در صفت خط و خال معشوق

باب سی و هفتم: در صفت خط و خال معشوق