شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باب سی و ششم: در صفت چشم و ابروی معشوق

باب سی و ششم: در صفت چشم و ابروی معشوق