شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باب سی و دوم: در شكایت كردن از معشوق

باب سی و دوم: در شكایت كردن از معشوق