شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۵
عطار
عطار( باب سوم: در فضیلت صحابه رضی الله عنهم اجمعین )
40

شمارهٔ ۵

ای ماه ز حسن خلق تو یافته بهر
پر مشک ز عطرِ خُلق تو جملهٔ دهر
وز هر دو جهان کجا توان برد این قهر
کان آب حیات را بکُشتند به زهر