باب بیست و نهم: در شوق نمودن معشوق

باب بیست و نهم: در شوق نمودن معشوق