شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باب بیست و نهم: در شوق نمودن معشوق

باب بیست و نهم: در شوق نمودن معشوق