شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باب بیست و هشتم: در امیدواری نمودن

باب بیست و هشتم: در امیدواری نمودن