شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باب بیست و پنجم: در مراثی رفتگان

باب بیست و پنجم: در مراثی رفتگان