شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باب بیست و دوم: در روی به آخرت آوردن و ترك دنیا كردن

باب بیست و دوم: در روی به آخرت آوردن و ترك دنیا كردن