شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باب بیست و یكم: در كار با حق گذاشتن و همه از او دیدن

باب بیست و یكم: در كار با حق گذاشتن و همه از او دیدن