باب دوم: در نعت سیدالمرسلین صلّی اللّه علیه و سلّم

باب دوم: در نعت سیدالمرسلین صلّی اللّه علیه و سلّم