شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باب نوزدهم: در ترك تفرقه گفتن و جمعیت جستن

باب نوزدهم: در ترك تفرقه گفتن و جمعیت جستن