باب هشدهم: در همّت بلند داشتن و در كار تمام بودن

باب هشدهم: در همّت بلند داشتن و در كار تمام بودن