شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باب هفدهم: در بیان خاصیت خموشی گزیدن

باب هفدهم: در بیان خاصیت خموشی گزیدن