باب هفدهم: در بیان خاصیت خموشی گزیدن

باب هفدهم: در بیان خاصیت خموشی گزیدن