شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باب شانزدهم: در عزلت و اندوه و درد وصبر گزیدن

باب شانزدهم: در عزلت و اندوه و درد وصبر گزیدن