شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باب پانجدهم: در نیازمندی به ملاقات همدمی محرم

باب پانجدهم: در نیازمندی به ملاقات همدمی محرم