شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
باب دوازدهم: در شكایت از نفس خود

باب دوازدهم: در شكایت از نفس خود