شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
فی التوحید باری تعالی جل و علا

فی التوحید باری تعالی جل و علا