شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
عزم راه کردن مرغان

عزم راه کردن مرغان