شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۶۷
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
97

شمارهٔ ۶۷

سلطان علم عدل به هر عالم زد
درکشور روم عالمی بر هم زد
هر دم ز قیاس عیسی مریم زد
نگذاشت که نیز هیچ کافر دم زد