شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۳۶
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
122

شمارهٔ ۳۶

ای شاه دل روشن تو جوشن توست
عالم شده روشن از دل روشن توست
پریدن جبریل به پیرامن توست
صید ملک الموت سر دشمن توست