شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۵۵
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
71

شمارهٔ ۱۵۵

خصمان تو رسم بد نهادند همه
بر ملک در فتنه گشادند همه
چون عهد تو را به باد دادند همه
از چرخ به خاک درفتادند همه