شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۱۲۵
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
72

شمارهٔ ۱۲۵

ای سیمبر از عشق تو در رشته شدم
در خون دل از غم تو آغشته شدم
در بادیهٔ فراق سرگشته شدم
تو زنده بمانیا که من کشته شدم