شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۶۰
امیر معزی
امیر معزی( غزلیات )
122

شمارهٔ ۶۰

دوست دارم که برآشوبی و بیداد کنی
شادیی کن که مرا با غم و فریاد کنی
زاتش عشق چو پولاد بتابی دل من
پس دل خویش چو ناتافته پولاد کنی
به تو ای طرفهٔ بغداد نه زان دادم دل
که تو از دیدهٔ من دجلهٔ بغداد کنی
بندهٔ روی چو ماهت نه از آن شرط شدم
که مرا بیهده بفروشی و آزاد کنی
بندهٔ روی توام عاشق بیداد توام
بنده تر گردم و عاشقتر اگر داد کنی