شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۵۴
امیر معزی
امیر معزی( غزلیات )
113

شمارهٔ ۵۴

نگارا تو دلبند و زیبا نگاری
پسندیده ترکی و شایسته یاری
نبودست حور و پری آشکارا
تو این هردویی پس چرا آشکاری
ز عشق تو بحر محیط است چشمم
تو در بحر چون لؤلؤ شاهواری
به شب دیده بر ماه و پروین گمارم
چو تو لشکر هجر بر من گماری
دو جان و دو دل داری و چون دل و جان
منم بی دل و جان که تو هر دو داری