شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۴۶
امیر معزی
امیر معزی( غزلیات )
132

شمارهٔ ۴۶

ای خوبتر ز یوسف ز این خوبتر مشو
از چشم بد بترس و زخانه به در مشو
یارت منم ز عالم و جایت دل من است
یار دگر مگیر وبه جای دگر مشو
گر خواستی ز حسن همی پایهٔ بلند
بر آسمان رسیدی ازین پیشتر مشو
بد بودی آن زمان که ندادمت هیج پند
اکنون که پند دادمت از بد بتر مشو