شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۴۴
امیر معزی
امیر معزی( غزلیات )
134

شمارهٔ ۴۴

جانا جفا نکردم هرگز به جای تو
کارم به جان رسید زجور و جفای تو
هرچند جز جفا نکنی تو به جای من
حقا که جز وفا نکنم من به جای تو
دل برده ای اگر ببری جان روا بود
زیرا که جان نخواهم جز از برای تو
ور صد هزار جان بودای دوست مرمرا
من وقف کرده ام به دعا و ثنای تو
من بی رضای تو نکنم عیش در بهشت
حاشا که دوزخ است مرا بی رضای تو
هر روز بر امید جمالت هزار بار
سجده کنم به پیش سریر و سرای تو