شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۴۲
امیر معزی
امیر معزی( غزلیات )
82

شمارهٔ ۴۲

بربود روزگار تو را از کنار من
وز تن ببرد داغ فراقت قرار من
جفت دگر کسی و غمان تو جفت من
یار دگر کسی و فراق تو یار من
تو شادمانه جای دگر بر مراد خویش
وینجا به جان رسیده زعشق تو کار من
تا از کنار من تو کرانه گرفته ای
بی خون دل نبود زمانی کنار من
هر جایگاه که روزی با تو نشسته ام
آن جایگه شدست کنون غمگسار من