شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۳۹
امیر معزی
امیر معزی( غزلیات )
140

شمارهٔ ۳۹

جانا کجا شدی که ز بهر تو غم خوریم
هر ساعت از غمان تو آشفته دل تریم
لیلی دیگری تو به خوبی و دلبری
ما در غم فراق تو مجنون دیگریم
ما را به عشقت اندر بیکار شد دو دست
یک دست بر دلیم و دگردست بر سریم