شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۲۷
امیر معزی
امیر معزی( غزلیات )
133

شمارهٔ ۲۷

ای کژدم زلف تو زده بر دل من نیش
وز ضربت آن نیش دل نازک من ریش
آنجا که بود انجمن لشکر خوبان
نام تو بود اول ناز تو بیش
چون من شود آخر به غم عشق گرفتار
آنکس که ز اول نبود عاقبت اندیش