شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۲۱
امیر معزی
امیر معزی( غزلیات )
128

شمارهٔ ۲۱

دام که بر لاله و عنبر نهند
از پی صید دل غمخور نهند
نام دل اندر خط آن خوش پسر
خوش پسرم نام عجبتر نهند
سخت خوشی چشم بدان دور باد
از در آنی که تورا برنهند