شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۹
امیر معزی
امیر معزی( قطعات )
97

شمارهٔ ۹

ای وزیری که همت تو همی
عدم سائلان وجود کند
شرم دارد زمانه با چو تویی
که ز حاتم حدیث جود کند
گر سر از خاک برکند حاتم
خاک پای تو را سجود کند