شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۷
امیر معزی
امیر معزی( قطعات )
117

شمارهٔ ۷

نه بس بود که در غزل یار و در مدیح
طبعی بود لطیف و زبانی بود فصیح
معشوق سازگار بباید گه غزل
ممدوح مال بخش بباید گه مدیح