شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۵
امیر معزی
امیر معزی( قطعات )
129

شمارهٔ ۵

جهاندار شد صدر دین در وزارت
سپهدار شد شمس دین در امارت
ز جد و پدر یادگار اند هر دو
یکی در امارت یکی در وزارت