شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۳۱
امیر معزی
امیر معزی( قطعات )
119

شمارهٔ ۳۱

بخور ای سیدی به شادی و ناز
هرکجا نعمتی به چنگ آری
چرخ در بردنش شتاب کند
گر تو در خوردنش درنگ آری